Opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare


Definiții În prezentul Contract, termenii folosiți cu majusculă vor avea următoarea semnificație: Abonament sau Abonament YOXO: înseamnă pachetul de Opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare de comunicații electronice oferite Clientului de către Orange România prin intermediul Rețelei Orange România, care poate cuprinde un anumit volum de Servicii de bază, conform celor menționate în Partea I a Contractului sau într-un act adițional la Contract, și Servicii Incluse, în baza cărora Clientul datorează Orange România plata Valorii Abonamentului.

Cu noua opţiune Go Europe clienţii Orange aflaţi în roaming au aceleaşi tarife ca în reţea

Activarea Serviciilor: înseamnă data de la care Orange România are obligația furnizării Serviciilor, iar Clientul are acces la acele Servicii incluse într-unul din Pachetele de Servicii contractate de Client în baza Abonamentului Servicii de Voce, Servicii de Date.

Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume de utilizator și o parolă. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a parolei și utilizarea acesteia.

Client: persoana fizică, semnatară a Contractului, ale cărei date de identificare sunt menționate în Partea I a Contractului opțiune binară de răscumpărare care folosește Serviciile furnizate de Orange România pentru nevoi proprii, fără a furniza la rândul său aceste Servicii către terți. Data de Facturare: data alocată automat Clientului în momentul Activării Serviciilor, în funcție de care Orange stabilește Perioada de Facturare, precum și suma facturată, și care este comunicată în scris Clientului la Activarea Serviciilor.

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sunt acestea definite în reglementările referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deranjament: o întrerupere a Serviciilor altele decât cele de Voce Fixă și Internet Fixneimputabilă Clientului, cauzată de nefuncționarea a cel puțin 5 stații de bază adiacente în cazul Serviciilor de Voce sau Serviciilor de Date.

Frauda Clientului: orice acțiune sau inacțiune a Clientului i care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale contractuale sau legale, cu intenția de a produce, fie companiei Orange România, fie unui terț, un prejudiciu de orice natură sau  de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau ii care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.

Indicatorii Obiectivi: parametrii utilizați de Orange România în vederea constatării unei utilizări abuzive sau anormale a Serviciului de Roaming la nivel de cartelă SIM. Perioada de gratie: Perioada de gratie cuprinde un termen de 48 de ore dupa emiterea facturii aferenta abonamentului  YOXO in care Clientului i se activeaza serviciile aferente Abonamentului fara sa fi platit factura.

Perioada de gratie dureaza 48 de ore din momentul emiterii facturii. In cazul in care Clientul nu plateste in perioada de gratie, va fi suspendat. Perioada de suspendare: perioada care incepe in momentul in care clientul nu a platit factura sa YOXO timp de 48 de ore de la emitere.

Perioada de suspendare dureaza 28 de zile. In acest timp Clientul nu are acces la resursele sale din Abonament sau din optiuni dar poate primi apeluri sau sms-uri.

Minut internațional: minut originat în Rețeaua Opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare România care se poate utiliza pentru a efectua apeluri către destinații fixe sau mobile aparținând altor țări cu excepția României. Minut în afara Rețelei: minut care se poate utiliza în cadrul apelurilor inițiate din Rețeaua Orange România și terminate în rețelele altor operatori naționali de comunicații electronice fixe sau mobile. Minut în Rețea: minut inițiat în interiorul Rețelei Orange și care se poate utiliza în cadrul apelurilor către alte destinații fixe sau mobile din interiorul Rețelei Orange România.

Minut național: minut care se poate utiliza către orice destinație fixă sau mobilă de pe Teritoriul României; include atât minute în Rețea cât și minute în afara Rețelei; Minutele naționale se pot utiliza și în Roaming pentru destinații din Spațiul Economic European SEE dacă Pachetul de Servicii achiziționat este un pachet cu Acces Roaming SEE inclus; pentru a beneficia de această regulă de consum, în conformitate cu Politica de utilizare rezonabilă de la art. Numărul de telefon MSISDN reprezintă numărul a cărui folosință este oferită Clientului fie de către Orange România, fie de către un alt furnizor de servicii de comunicații electronice în cazul portării  în Rețeaua Orangeîn scopul utilizării de către Client a Serviciilor furnizate de Orange România.

Clientul nu dobândește și nu poate dobândi proprietatea asupra Numărului de telefon. Lascăr Catargiu nr. Cu titlu informativ, opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare despre oferta comercială a Orange România se pot solicita și Serviciului Clienți sau pot fi găsite și in Aplicatia YOXO sau în alte materiale informative emise de Orange România.

Orange Money lansează My Reserve, o soluție de finanțare pentru telefoane și accesorii

Aceste pachete sunt  supuse  Regulamentului  UE  nr. După consumarea resurselor incluse în Pachet, tarifele standard de roaming pentru Serviciul de Roaming SEE sunt egale cu tarifele naționale standard aferente Pachetului deținut, la care Orange România are dreptul de a aplica o suprataxă în conformitate cu art.

Parola: șir de caractere alocat fiecărui Client în scopul protejării informațiilor referitoare la Client și al folosirii de către acesta, în siguranță, a Serviciilor furnizate de Orange România. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a Parolei și utilizarea acesteia.

Parola se poate modifica doar la solicitarea Clientului, singurul în măsură să o cunoască. Perioada de Facturare: perioada dintre două Date de Facturare consecutive.

sesiuni în opțiuni binare opțiuni binare private fx

Perioada minimă contractuală: perioada minimă pentru care Contractul este valabil, așa cum este menționată în Partea I a Contractului, acceptată de Client în momentul semnării Contractului sau a unui act de prelungire și care se calculează începând cu Data Activării.

Persoana de contact: persoana fizică autorizată sau desemnată de Client și acceptată de Orange România să îl reprezinte în relația contractuală cu Orange România. Rețeaua Orange România: rețeaua de comunicații electronice prin intermediul căreia se furnizează Serviciile oferite de Orange România în baza prezentului Contract. Serviciile: toate serviciile de comunicații electronice oferite de Orange România Clientului prin intermediul Rețelei Orange România, în baza Contractului, indiferent că sunt prestate în cadrul sau în afara Abonamentului, incluzând, după caz, Serviciile de bază, Serviciile incluse sau Serviciile suplimentare.

Rapoarte mai avansate

Servicii de bază: serviciile prin care Clientul are acces direct la Rețeaua Orange România, prin alegerea unuia sau mai multor Pachete de Servicii, fără a fi necesară activarea prealabilă a altor Servicii. Acestea sunt: Serviciul de Voce mobilăServiciul de Date prin linie mobilă.

Serviciul de informații abonați și Registrul Abonaților: serviciu de informații abonați sau de agendă telefonică pus la strategii matematice privind opțiunile binare abonaților de către furnizori autorizați în acest scop de către autoritatea competentă.

cum să faci bani pe plante cumpărați tranzacționarea pe pilot automat

Servicii incluse: reprezintă serviciile de care Clientul beneficiază automat, împreună cu Serviciile de bază, opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare de Orange România în baza Abonamentului, în scopul sporirii confortului și satisfacției Clientului în ceea ce strategie de opțiuni turbo cu indicatori Serviciile și, în general, derularea Contractului.

Servicii suplimentare: servicii oferite de Orange România dacă există venituri suplimentare lângă Serviciile de Bază, activate automat sau la solicitarea Clientului, a căror utilizare poate presupune costuri suplimentare, conform ofertei comerciale a Orange România, de care Clientul ia cunoștință în momentul solicitării Activării acestora.

Serviciile terților: servicii oferite de terți în raport cu prezentul Contract, de care Clientul poate beneficia la alegerea sa prin intermediul Orange România, dar asupra cărora Orange România nu deține controlul și nici nu este răspunzător față de Client. Tarif: suma percepută de Orange România Clientului pentru furnizarea unui anumit tip de Serviciu.

  1. YOXO - Abonamentul Mobil % Digital la Preț Minimal
  2. galstudio.ro - Termeni și condiții de utilizare ai serviciului | galstudio.ro

Tarife Administrative: tarife percepute de către Orange România pentru prestarea unor servicii conexe, altele decât Serviciile de exemplu: tariful de reconectare, tariful pentru schimbarea numărului de telefon etc. Teritoriu: teritoriul României. Termenul de Activare: termenul maxim dintre data semnării Contractului și data Activării Serviciilor, așa cum este precizat în Contract pentru fiecare tip de Servicii.

Termen de Remediere: intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul recepționării de către Orange România a unei reclamații privind Deranjamentul unuia dintre Servicii, validat de Orange România, și momentul în care Serviciul respectiv a fost repus în funcțiune. Utilizator: reprezintă persoana fizică autorizată de Client să beneficieze, în tot sau în parte, de Serviciile  oferite  de Orange România conform Contractului.

Valoarea Abonamentului: suma fixă în RON cuprinsă în oferta comercială a Orange România, parte integrantă a Contractului, fără eventuale discounturi, comunicată Clientului în momentul semnării Clauzelor Contractuale de Bază sau a actului adițional prin care este modificată oferta comercială și datorată lunar de Client către Orange România, reprezentând contravaloarea Serviciilor contractate în baza Abonamentului.

Viteza maximă estimată de opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare al datelor pentru serviciul de acces la internet mobil: rata de transmitere a datelor pe care Clientul o poate experimenta în condiții reale. Este specificată separat, pe tip de tehnologie de rețea.

site- uri de opțiuni binare cu cont demo câștigurile pe internet fără investiții 100

Viteza promovată de transfer al datelor pentru serviciul de acces la internet mobil: rata de transmitere a datelor pe care Orange România o utilizează în informările cu scop comercial, respectiv în promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovată de transfer al datelor este egală cu viteza maximă estimată.

Prelungirea tacită a Contractului La expirarea Perioadei minime contractuale, în cazul în care niciuna dintre părți nu comunică celeilalte părți intenția sa de încetare a Contractului, cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea Perioadei minime contractuale, Contractul se prelungește tacit pentru perioade succesive egale cu Perioada minimă contractuală.

Orange Money lansează My Reserve, o soluție de finanțare pentru telefoane și accesorii

La expirarea perioadei contractuale Contractul se prelungeste automat, iar Clientul primeste factura pentru urmatoarea perioada de 30 de zile. In momentul in care Contractul se prelungeste automat, Clientul primeste resursele sale din abonamentul in vigoare si plata Valorii lunare a Abonamentului sau se va retrage automat de pe cardul inscris in Aplicatie. Modificarea datelor menționate în Partea I a Contractului sau a celor incluse în documentele solicitate de Orange România Clientul are obligația de a anunța imediat Orange România despre orice modificare intervenită pe parcursul derulării Contractului în legătură cu documentele și informațiile menționate în Partea I a Contractului sau prezentate în  vederea  Activării.

Dacă va exista o neconcordanță în ceea ce privește numirea sau revocarea unei persoane împuternicite din partea Clientului pentru gestionarea relației cu Orange România sau dacă există informații contradictorii, Orange România va avea dreptul să nu respecte cererile venite din partea Clientului până nu va primi informațiile utile și necesare cu privire la rezolvarea acestei neconcordanțe.

Orange România își rezervă dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor până la soluționarea acestei situații, reconectarea putând fi făcută numai în baza unei dovezi concludente primite de către Orange România în acest sens.