Extrapolare de- a lungul liniei de tendință, Proiectarea valorilor dintr-o serie - Excel


Extrapolare de- a lungul liniei de tendință euro area findings II. Principalele constatări privind zona euro III. Grafice și tabele I. Introduction I. Legislația UE prevede că statele membre din zona euro trebuie să prezinte Comisiei proiectele de planuri bugetare PPB pentru anul următor până la 15 octombrie, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea politicilor bugetare naționale în cadrul Uniunii economice și monetare 3.

These plans summarise the draft budgets that governments submit to national parliaments. Aceste planuri prezintă pe scurt proiectele de buget pe care guvernele le transmit parlamentelor naționale. Comisia emite, în cazul fiecărui plan, un aviz în care evaluează conformitatea planului cu obligațiile statului membru respectiv care decurg din Pactul de stabilitate și creștere PSC.

The Commission is also required to provide an overall assessment of the budgetary situation and prospects for the euro area as a whole. De asemenea, Comisia trebuie să prezinte o evaluare generală a situației și a perspectivelor bugetare pentru zona euro în ansamblul său. As the remaining euro area country under a macroeconomic adjustment programme, Greece is not obliged to submit a plan, as the programme already provides for close fiscal monitoring.

Optsprezece state membre din zona euro au fost rugate să prezinte Comisiei PPB-urile lor pentru până la 17 octombrie, conform prevederilor din pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare 5.

Proiectarea valorilor dintr-o serie

Grecia, singura țară din zona euro care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică, nu este obligată să prezinte un plan, întrucât programul respectiv prevede deja o monitorizare bugetară atentă. In line with the indications of the Two-Pack Code of Conduct 6two countries, Lithuania and Spain, submitted no-policy change DBPs due to caretaker governments being in place.

extrapolare de- a lungul liniei de tendință opțiunile și tipurile lor de foaie de trișare

The incoming governments are expected to submit full DBPs once they take office. În concordanță cu indicațiile din codul de conduită aferent pachetului privind extrapolare de- a lungul liniei de tendință și monitorizarea bugetare 6două țări, Lituania și Spania, au prezentat PPB-uri privind menținerea politicilor actuale, din cauza faptului extrapolare de- a lungul liniei de tendință aveau guverne interimare în exercițiu. Se așteaptă ca guvernele care urmează să fie instituite să prezinte PPB-uri complete de îndată ce vor intra în funcție.

extrapolare de- a lungul liniei de tendință face bani goa

While respecting Member States' budgetary competence, the Commission's Opinions provide objective policy advice, in particular for national governments and parliaments, to facilitate the assessment of the draft budgets' compliance with EU fiscal rules.

The Two-Pack provides for a comprehensive toolbox to treat economic and budgetary policy as a matter of common concern within the euro area, as intended by the Treaty. Respectând competența bugetară a statelor membre, avizele Comisiei oferă o consiliere obiectivă în materie de politici, în special guvernelor și parlamentelor naționale, pentru a facilita evaluarea conformității proiectelor de buget cu normele bugetare ale UE.

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetară oferă un set cuprinzător de instrumente pentru a trata politica economică și bugetară ca un aspect de interes comun în cadrul zonei euro, în conformitate cu tratatul. In addition, in Julythe Council invited the Eurogroup to monitor and coordinate euro area Member States' fiscal policies and the aggregate fiscal stance for the euro area to ensure a growth-friendly and differentiated fiscal policy 7.

Title and reference

The Council recommended that euro area Member States, without prejudice to the fulfilment of the requirements of the SGP, "coordinate fiscal policies to ensure that the aggregate euro area fiscal stance is in line with sustainability risks and cyclical conditions".

În plus, în iulieConsiliul a invitat Eurogrupul să monitorizeze și să coordoneze politicile bugetare ale statelor membre din zona euro, precum și orientarea politicii fiscale la nivel agregat a zonei euro, pentru a asigura o politică bugetară diferențiată și favorabilă creșterii 7. In Novemberthe Commission proposed an updated Recommendation on the economic policy for the euro area, which was discussed in Council and endorsed by EU leaders at the European Council meeting on 18 and 19 February 8.

În noiembrieComisia a propus o recomandare actualizată privind politica economică pentru zona euro, care a fost discutată în cadrul Consiliului și avizată de liderii UE în cadrul reuniunii Consiliului European din 18 și 19 februarie 8. This recommendation is an anchor for the Commission's assessment.

Formulele utilizate în prognoza de date

As part of the annual cycle of the European Semester, the Commission is also proposing a new Recommendation on the economic policy of the euro area for alongside this package. În cadrul ciclului semestrului european, Comisia pregătește, de asemenea, o nouă recomandare privind politica economică a zonei euro în perioadacare va fi prezentată împreună cu acest pachet.

Firstly, it provides an aggregate picture of budgetary policy at euro area level, building on a horizontal assessment of the DBPs. This exercise mirrors the horizontal assessment of Stability Programmes that takes place in the spring, but with a focus on the forthcoming year rather than on medium-term fiscal plans. Secondly, it provides an overview of the DBPs schimb de cont demo country level, explaining the Commission's approach in assessing them, specifically, for compliance with the requirements of the SGP.

The assessment is differentiated according to whether a Member State is in the preventive or the corrective arm of the SGP and also takes into account the requirements relating to the level and dynamics of government debt. Obiectivul prezentei comunicări este dublu. În primul rând, comunicarea oferă o imagine globală a politicii bugetare la nivelul zonei euro, pornind de la o evaluare orizontală a PPB-urilor.

extrapolare de- a lungul liniei de tendință roboți de tranzacționare algoritmici

Acest exercițiu este echivalentul evaluării orizontale a programelor de stabilitate care are loc în primăvară, însă se axează mai degrabă pe anul următor decât pe planurile bugetare pe termen mediu.

În al doilea rând, ea oferă o imagine de ansamblu a PPB-urilor la nivel de țară, explicând abordarea utilizată de Comisie pentru evaluarea acestora, mai ales în ceea ce privește respectarea cerințelor PSC.

Evaluarea este diferențiată în funcție de apartenența unui stat membru la componenta preventivă sau la componenta corectivă a PSC și, de asemenea, ia în considerare cerințele referitoare la nivelul și la dinamica datoriei publice. Principalele constatări privind zona euro Economic outlook contained in DBPs and Commission autumn forecast Perspectivele economice cuprinse în PPB-uri și în previziunile Comisiei din toamna anului Governments see the recovery from the economic and financial crisis proceeding steadily but not accelerating in the euro area.

Forthe growth outlook follows the same pattern, with GDP growth forecast at 1. With the recovery forecast to proceed, though not gain pace, the difference between actual and potential output continues to narrow.

According to the plans, the output gap in the EA is projected to be This trend is evident in the majority of Member States, though not without differences across countries. The inflation outlook remains subdued, with the expected level of HICP inflation falling notably compared to the Stability Programmes submitted in the spring.

According to the DBPs, the rate of inflation will be 0. Guvernele observă că, în zona euro, redresarea în urma crizei economice și financiare avansează constant, dar fără a-și accelera ritmul. Odată cu previziunile referitoare la o redresare care avansează, dar care nu-și accelerează ritmul, diferența dintre PIB-ul real și cel potențial continuă să scadă.

Această tendință este evidentă în marea majoritate a statelor membre, deși cu diferențe de la o țară la alta. Perspectivele privind inflația se mențin modeste, nivelul estimat al inflației IAPC fiind în scădere, în special în comparație cu programele de stabilitate prezentate în primăvară.

Șaptesprezece state membre respectă cerința din Regulamentul UE nr. The economic picture emerging from the eighteen DBPs is broadly confirmed by the Commission's forecast. It also points to a continued albeit sluggish economic recovery amid more challenging global conditions.

The Commission's forecast projects that real GDP growth will weaken slightly from 1. Domestic demand is currently supported extrapolare de- a lungul liniei de tendință a conjuncture of low oil prices, spillovers from a still relatively low euro exchange rate and accommodative monetary policy.

At the extrapolare de- a lungul liniei de tendință time, the underlying dynamics of domestic demand remain slow. Global economic conditions face mounting uncertainty, particularly in the wake of the United Kingdom's referendum on EU membership and other geopolitical developments, while world trade has slowed down. The above emphasises the need to strengthen domestic sources of growth.

Moreover, a number of developments could result in lower growth than expected by the Commission, such as a further deterioration of world trade. The fragile but ongoing recovery is reflected in a continuing narrowing in the difference between actual and potential output in the Commission's forecast. The negative output gap of 2. Given continuing uncertainty over the measurements of the output gap in some Cum să lucrați cu opțiuni turbo States, the Commission has explored potential means to improve the methodology and its application while remaining consistent with the established principles for setting Member States' fiscal requirements see Box 1 below.

Imaginea economică rezultată din cele optsprezece PPB-uri este, în linii mari, confirmată de previziunile Comisiei. Acestea indică, de asemenea, o redresare economică continuă, deși lentă în contextul extrapolare de- a lungul liniei de tendință condiții mai dificile pe plan mondial.

Cererea internă este sprijinită în prezent de o conjunctură cu prețuri scăzute la petrol, efecte de propagare ale unei rate de schimb a monedei euro încă relativ scăzute, o politică monetară acomodativă. În același timp, dinamica subiacentă a cererii interne rămâne lentă. Contextul economic mondial este marcat de un nivel tot mai ridicat de incertitudine, mai ales ca urmare a referendumului din Regatul Unit referitor la statutul său de membru al UE și a altor evoluții geopolitice, în timp ce comerțul mondial și-a încetinit ritmul.

Toate acestea evidențiază necesitatea de a consolida sursele interne de creștere.

Crearea unei prognoze în Excel pentru Windows

În plus, o serie de evenimente ar putea conduce la o creștere mai redusă decât cea preconizată de Comisie, cum ar fi o deteriorare și mai accentuată a comerțului mondial. Redresarea fragilă, dar constantă se reflectă într-o reducere continuă a diferenței dintre PIB-ul real și PIB-ul potențial în previziunile Comisiei.

Având în vedere incertitudinea continuă legată de măsurarea deviației PIB-ului în unele state membre, Comisia extrapolare de- a lungul liniei de tendință explorat mijloace potențiale de îmbunătățire a metodologiei și a aplicării acesteia, astfel încât să rămână coerentă cu principiile consacrate de stabilire a cerințelor fiscale ale statelor membre a se vedea caseta 1 de mai jos.

The continuing, if slow, growth is not reflected in price developments, as the inflation outlook remains muted at the aggregate level. Notwithstanding differences across Member States, interest rates are assumed to stay at historically low levels in Extrapolare de- a lungul liniei de tendință the same time, the large excess of saving over investment is expected to persist inwith the external balance of the euro area forecast in surplus by 3.

Creșterea continuă, deși lentă, nu se reflectă în evoluția prețurilor, întrucât perspectivele inflației rămâne neclare la nivel agregat. În pofida diferențelor dintre statele membre, se presupune că ratele dobânzilor vor rămâne la niveluri nemaiîntâlnit de scăzute în Fiscal outlook contained in DBPs and Commission autumn forecast Perspectivele bugetare cuprinse în PPB-uri și în previziunile Comisiei din toamna anului The aggregate headline budget deficit is planned to continue to narrow this year and next according to the DBPs.

In the EA, the deficit is forecast to be 1. Inthe extrapolare de- a lungul liniei de tendință deficit ratio is planned to decline to 1. This adjustment is smaller than the 0. Allowing for the marginally downgraded macroeconomic outlook, the smaller reduction in the deficit may still be driven by a lower fiscal effort see hereafter.

EUR-Lex Access to European Union law

Increases in expenditures related to the refugee crisis and security-related measures are expected to contribute to expenditure developments in a few Member States. Potrivit PPB-urilor, deficitul bugetar global la nivel agregat este preconizat să scadă în continuare anul acesta și anul viitor.

Această ajustare este mai mică decât reducerea de 0,5 puncte procentuale din preconizată în programul de stabilitate, deși a pornit de la un deficit ușor mai mic în decât se anticipase în primăvară. Luând în considerare perspectivele macroeconomice ușor deteriorate, reducerea mai mică a deficitului poate fi încă determinată de un efort bugetar mai scăzut a se vedea mai jos.

Se preconizează că mărirea cheltuielilor aferente crizei refugiaților și măsurilor de securitate va contribui la evoluția cheltuielilor în câteva state membre.

GDP The structural balance is extrapolare de- a lungul liniei de tendință to slightly decline in 0. The trend in the structural budgetary position at the aggregate level is broadly confirmed by using an alternative measurement of discretionary fiscal effort, also known as the DFE, which suggests a negative adjustment of 0.

However, given uncertainties surrounding output gap estimates, the developments in should not be overstated. These developments are broadly in line with the projections for the period included in the spring Stability Programmes. The pause of fiscal consolidation takes place against the background of a gradually improving but still fragile economic outlook and narrowing output gap.

Together with the fact that only five Member States and only one amongst the largest economies plan to be at or above their medium-term budgetary objectives at the end of 13the planned lack of extrapolare de- a lungul liniei de tendință adjustment in is ostensibly falling short of the requirements of the SGP. However, the aggregate adjustment should only be viewed as illustrative in this respect, as it fails to capture the important differences across Member States vis-à-vis the requirements of the SGP, which are the subject of the Commission's country-specific assessments.

extrapolare de- a lungul liniei de tendință opțiune complexă