Creșterea veniturilor suplimentare,


Introducere Frauda și evaziunea fiscală limitează capacitatea statelor membre de a percepe venituri și de a-și desfășura politica economică. În timpul perioadelor de consolidare fiscală, când numeroase state membre trebuie să procedeze la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor, punerea în practică a politicii fiscale este și mai dificilă din cauza fraudei și evaziunii fiscale[1].

Estimările în ceea ce privește amploarea economiei subterane în UE, de aproximativ o cincime din PIB, oferă un prim indiciu cu privire la dimensiunea problemei.

52012DC0351

Dată fiind amploarea acestui fenomen, intensificarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale nu este numai o problemă de venituri, ci și de echitate. Este important de reținut că, în general, marea majoritate a contribuabililor din UE iau măsuri pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale. Mai ales în aceste vremuri grele din punct de vedere economic, acești contribuabili corecți nu ar trebui să suporte majorări fiscale suplimentare pentru a compensa pierderile de venit cauzate de cei care comit fraude și evaziuni fiscale.

Prin urmare, accentul ar trebui să se pună pe combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Prezenta comunicare nu abordează munca nedeclarată în sine, deși ea poate avea legături cu cazurile de evaziune fiscală în ceea ce privește impozitele indirecte; măsurile de combatere a muncii nedeclarate au fost prezentate în COM Avantajele abordării acestor probleme pot fi semnificative.

creșterea veniturilor suplimentare

creșterea veniturilor suplimentare

Conform estimărilor, numai inițiativele recente de conformare voluntară luate ca urmare a inițiativei G20 au permis mobilizarea a 10 miliarde EUR pe o perioadă de 2 ani pentru statele membre ale UE în cauză[3]. Prin reducerea fraudei și evaziunii fiscale, statele membre își pot mări veniturile fiscale, ceea ce le va oferi, de asemenea, o mai mare marjă de manevră pentru a-și restructura sistemele fiscale într-un mod care să promoveze mai bine creșterea, conform celor subliniate în analiza anuală a creșterii pe [4].

În ultimii ani, provocarea pe care o reprezintă frauda și evaziunea fiscală a crescut considerabil.

Globalizarea economiei, progresele tehnologice, internaționalizarea fraudei și interdependența rezultată a autorităților fiscale din statele membre demonstrează limitele abordărilor strict naționale și accentuează nevoia de acțiuni comune.

Prin urmare, la 2 martieConsiliul European a invitat Consiliul și Comisia să elaboreze rapid modalități concrete de îmbunătățire a luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește țările terțe, și să prezinte un raport până în luna iunie În aprilie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care se reiterează necesitatea urgentă de a se lua măsuri în acest domeniu.

O creștere a eficienței și eficacității colectării impozitelor este, așadar, crucială. Problemele ridicate de frauda și evaziunea fiscală trebuie creșterea veniturilor suplimentare la trei niveluri: în primul rând, trebuie îmbunătățită colectarea impozitelor în fiecare stat membru.

În al doilea rând, se preconizează necesitatea de a intensifica cooperarea transfrontalieră dintre administrațiile fiscale ale statelor membre. În al treilea rând, UE trebuie să adopte o politică clară și coerentă față de țările terțe, pentru a putea să promoveze standardele sale la nivel internațional și să asigure condiții de concurență echitabilă. Cooperarea la nivelul UE creșterea veniturilor suplimentare o valoare adăugată în fiecare dintre aceste trei domenii.

Prezenta comunicare subliniază modul în care respectarea obligațiilor fiscale poate fi îmbunătățită, iar frauda și evaziunea fiscală pot fi reduse, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor existente și prin adoptarea propunerilor în curs de elaborare ale Comisiei.

creșterea veniturilor suplimentare

Aceasta identifică, de asemenea, domeniile în care coordonarea sau luarea de măsuri legislative suplimentare ar fi în beneficiul UE și al statelor membre. Aceste măsuri nu trebuie să vizeze doar cum să câștigi bani acasă pentru o femeie frauduloase și evaziunea fiscală, ci și planificarea fiscală agresivă. Planificarea fiscală agresivă include recursul la operațiuni sau structuri artificiale și exploatarea neconcordanțelor dintre sistemele fiscale, soldându-se cu subminarea normelor creșterea veniturilor suplimentare ale statelor membre și exacerbarea pierderii de venituri fiscale.

O colectare a impozitelor mai eficace în statele membre Statele membre dețin suveranitatea deplină asupra perceperii impozitelor lor, asupra funcționării și coerenței legislației și administrațiilor lor fiscale, asupra colectării impozitelor și a luptei creșterea veniturilor suplimentare fraudei fiscale.

Cu toate acestea, măsurile luate la nivel național sau lipsa lor au un impact direct asupra funcționării pieței interne în general, deoarece pot să denatureze concurența dintre întreprinderile din UE, precum și asupra capacității statelor membre de a-și îndeplini angajamentele luate în cadrul Pactului de stabilitate și de creșterea veniturilor suplimentare. Acest lucru a fost evidențiat și de G Colectarea ineficientă și ineficace a impozitelor împiedică consolidarea fiscală corectă și ambițioasă.

Unui număr de zece state membre le-au fost adresate recomandări specifice[7].

creșterea veniturilor suplimentare

Consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii conform celor precizate creșterea veniturilor suplimentare unele recomandări specifice fiecărei țări va contribui la creșterea veniturilor fiscale și, prin urmare, va sprijini reformele structurale necesare.

De asemenea, ea poate să le ofere sprijin statelor membre în ceea ce privește punerea creșterea veniturilor suplimentare aplicare creșterea veniturilor suplimentare altor recomandări privind impozitarea favorabile creșterii, inclusiv reducerea costurilor legate de respectarea normelor fiscale pentru întreprinderi. Din datele privind ponderea veniturilor din TVA în statele membre reiese amploarea veniturilor insuficient colectate.

În timp ce cotele reduse și scutirile de TVA oferă o explicație parțială pentru acest ecart, faptul că statele membre colectează doar o parte din veniturile teoretice din TVA se datorează tot evaziunii fiscale.

Pentru viitor, este nevoie de un succesor eficient al programului Creșterea veniturilor suplimentare, pentru a îmbunătăți funcționarea corespunzătoare a sistemelor de impozitare de pe piața internă. Comisia consideră totodată că este important să sprijine în continuare statele membre în ceea ce privește identificarea deficiențelor inerente din cadrul administrațiilor lor fiscale și să le asiste în soluționarea problemelor specifice, să asigure un opțiunea gi eficace de bune practici și, de asemenea, să elaboreze metodologii de analiză comparativă pentru a evalua funcțiile esențiale ale colectării impozitelor și ale controalelor.

O mai bună cooperare transfrontalieră între administrațiile fiscale ale UE Procesul de integrare europeană a dus la o mai bună integrare a economiilor din toate statele membre, cu volume ridicate de tranzacții transfrontaliere și cu diminuarea costurilor și a riscurilor legate de aceste tranzacții.

La rândul său, acest lucru a lansat provocări suplimentare pentru administrațiile fiscale naționale în materie de creșterea veniturilor suplimentare și de schimb de informații. Utilizarea optimă a instrumentelor juridice existente Cooperarea transfrontalieră dintre administrațiile fiscale ale statelor membre poate fi cu adevărat eficace numai pe baza unei încrederi reciproce și a solidarității între statele membre.

Numai dacă vor fi pregătite să se ajute reciproc, statele membre vor putea beneficia din plin de avantajele oferite de cooperare.

Experiența Directivei privind impozitarea veniturilor din economii [11] demonstrează beneficiile unei astfel de cooperări.

Actul normativ modifică procedura de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau până la vârsta de 3 ani pentru copilul cu handicap. Vezi aici legea apărută în Monitorul Oficial. Unele modificări normative privesc situații foarte rar întâlnite în viața socială, altele pot fi întâlnite mai frecvent. Să analizăm aceste modificări: Dacă o persoană adoptă un copil sau dacă o persoană este numită tutore al unui copil cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani și îndeplinește condițiile generale pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, atunci are dreptul la indemnizație.

În medie, țările de origine trimit în fiecare an către țările de rezidență peste 4 milioane de înregistrări, ceea ce reprezintă, în medie, 20 de miliarde EUR de venituri din economii. În ultimii ani, s-au adoptat o serie de instrumente juridice importante pentru cooperarea administrativă, atât pentru impozitele directe, cât și indirecte[12].

Cu toate acestea, nu s-a ajuns încă la o utilizare eficace și cuprinzătoare a acestora de către statele membre. Comisia sprijină statele membre în eforturile lor, prin punerea la dispoziția creșterea veniturilor suplimentare a unor instrumente practice și a instrumentelor de care au nevoie pentru a se angaja într-o cooperare administrativă eficace. Comisia a elaborat deja formatele electronice pentru schimbul de informații, fiind de asemenea necesară actualizarea în permanență și extinderea la alte tipuri de venit a unor canale de comunicare securizate.

creșterea veniturilor suplimentare

Comisia va monitoriza îndeaproape aplicarea corectă de către toate statele membre a normelor și procedurilor stabilite de comun acord. Alte modalități concrete de a spori cooperarea 3. Consolidarea instrumentelor existente La 13 noiembrieComisia a adoptat o propunere de modificare a Directivei privind impozitarea veniturilor din economii, în vederea eliminării lacunelor existente și a unei mai bune combateri a evaziunii fiscale.

Cele două lacune principale identificate au fost utilizarea structurilor intermediare neimpozitate pentru a disimula beneficiarul efectiv real și recursul la instrumente și la alte produse financiare inovatoare de exemplu produsele cu amănuntul structurate și pachetele de investiții sub formă de poliță de creșterea veniturilor suplimentare care nu sunt reglementate de directivă.

creșterea veniturilor suplimentare

Statele membre au aprobat în esență conținutul propunerii de modificare și este vital ca aceste modificări să fie adoptate fără întârziere. UE trebuie să facă dovada capacității sale de a face față acestor probleme, ceea ce o pune totodată într-o poziție mai bună pentru a solicita îmbunătățiri de aceeași natură din partea altor țări.

Intensificarea schimbului de informații Schimbul de informații le oferă administrațiilor fiscale informații valoroase privind veniturile obținute și bunurile deținute de contribuabilii lor, lucru care poate fi deosebit creșterea veniturilor suplimentare util și în ceea ce privește analiza de risc și care poate servi drept stimulent pentru o respectare voluntară a normelor.

Trebuie să se încurajeze utilizarea schimbului automat de informații atunci când acesta se dovedește a fi cel mai util.

creșterea veniturilor - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

UE deține un rol esențial în ceea ce privește promovarea standardului său de schimb automat de informații, astfel încât să ofere sprijin pentru elaborarea standardelor internaționale privind transparența și schimbul de informații în materie de fiscalitate. Pentru a se asigura că informațiile care au făcut obiectul schimbului pot fi utilizate imediat, este esențial să se îmbunătățească identificarea contribuabililor.

Din experiența statelor membre reiese că informațiile pot fi mult mai bine corelate creșterea veniturilor suplimentare când se creșterea veniturilor suplimentare un număr de identificare fiscală NIFcare este utilizat ca identificator unic. Prin urmare, Comisia va desfășura o evaluare a impactului, pentru a putea propune, dacă este cazul, un număr de identificare fiscală european pentru fiecare contribuabil angajat în activități transfrontaliere.

Totodată, ar trebui să se analizeze posibilitatea acordării pentru administrațiile fiscale din statele membre a accesului reciproc direct la toate domeniile relevante din bazele de date naționale, precum și extinderea domeniului de aplicare a accesului automat în domeniul TVA. Combaterea tendințelor și a schemelor de evaziune și fraudă fiscală Este esențial să se elaboreze și să se facă schimb de instrumente, sisteme și metode de lucru care identifică tendințele și schemele care implică fraude și evaziuni fiscale, precum și fraudatori individuali în context transfrontalier.

Pentru a realiza acest obiectiv, Comisia își va continua activitatea privind extinderea rapidă a Eurofisc și a sistemului său de avertizare rapidă la domeniul impozitării directe, precum și privind intensificarea tehnicilor de gestionare a riscurilor.

Traducere "creșterea veniturilor" în engleză

Comisia va propune, de asemenea, un mecanism de reacție rapidă cu privire la cazurile de fraudă privind TVA-ul. Comisia își propune, de asemenea, să elaboreze o strategie pentru combaterea planificării fiscale agresive. Aceasta va examina modalitățile de îmbunătățire a accesului la informațiile privind fluxurile monetare, facilitând astfel urmărirea plăților semnificative efectuate prin intermediul conturilor bancare off-shore. În cadrul Uniunii Europene, ar trebui să se acorde o atenție deosebită înființării unei echipe de auditori menită să verifice frauda fiscală transfrontalieră.

creșterea veniturilor suplimentare

Ar trebui să se încurajeze creșterea numărului de audituri comune periodice, prin utilizarea pe scară largă a dispozițiilor legale existente privind controalele simultane și prin prezența funcționarilor unui stat membru într-un alt stat membru[13]. Asigurarea unor niveluri ridicate de respectare a normelor de către contribuabili Îmbunătățirea respectării normelor de către contribuabili[14] este un element important al unei strategii efective de combatere a fraudei și evaziunii fiscale.

Pentru a spori nivelul de respectare a normelor la nivel național și transfrontalier, contribuabilii trebuie să fie mai bine informați în legătură cu normele de impozitare valabile în UE și în statele membre. Acest forum va crea condițiile pentru o funcționare mai armonioasă a actualului sistem TVA, vizând o mai bună respectare voluntară a normelor.

Respectarea normelor de către contribuabili ar putea fi încurajată în diverse moduri. Una dintre modalitățile creșterea veniturilor suplimentare a spori respectarea normelor de impozitare constă în reducerea costurilor și a complexității sale în ceea ce creșterea veniturilor suplimentare privește pe contribuabili. Costurile administrative pe care trebuie să le suporte întreprinderile pentru a respecta codul fiscal variază considerabil de la un stat membru la altul.

Dat fiind că aceste costuri și timpul necesar sunt în mod proporțional mult mai ridicate pentru întreprinderile mici, reducerea complexității administrative și sporirea utilizării instrumentelor online ar contribui la colectarea impozitelor și la creșterea competitivității multor întreprinderi europene.

creșterea veniturilor - English translation – Linguee

Administrațiile fiscale ar trebui totodată să ia în considerare posibilitatea de a completa abordarea lor bazată pe controale cu o creșterea veniturilor suplimentare bazată pe servicii. Acestea ar putea, de asemenea, să creeze o serie de stimulente sub forma unor programe de divulgare voluntară și să încurajeze contribuabilii să își corecteze erorile spontan.

În spiritul responsabilității sociale a întreprinderilor[15], Comisia va elabora o cartă a contribuabililor. Într-o economie globalizată, în care contribuabilii care nu respectă normele de impozitare au posibilitatea de a cântări riscul de a fi capturați și pedepsiți în diferite jurisdicții, este util să se ia în considerare introducerea unor norme minime comune de sancționare a celor vinovați de fraudă și evaziune fiscală, în ceea ce privește anumite tipuri de infracțiuni fiscale, inclusiv sancțiuni administrative sau penale.

EUR-Lex - DC - RO

Comisia va propune reguli pentru îmbunătățirea, prin intermediul dreptului penal, a luptei împotriva fraudei care afectează interesele financiare ale UE. Consolidarea guvernanței fiscale Un contribuabil care comite o fraudă în materie de TVA va eluda adesea și impozitul pe profit sau impozitul pe venit și viceversa. Este esențial, prin urmare, să se aibă în vedere o abordare mai coordonată între impozitele directe și indirecte. Fără a ignora particularitățile diferitelor impozite, diversele mecanisme și metode de lucru existente în domeniile respective ar trebui să reprezinte o sursă de inspirație, în vederea sporirii eficienței în ceea ce privește lupta împotriva fraudei fiscale în toate domeniile.

Ar trebui să se încurajeze o mai mare convergență a instrumentelor și sistemelor în domeniile impozitării directe creșterea veniturilor suplimentare indirecte, de exemplu prin furnizarea unei structuri identice pentru părțile comune ale formularelor.